PRIVACY POLICY

COOKIE ER BIJ?

Privacy Statement

Oranje IT neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen.

Wanneer je informatie aan ons verstrekt, zullen wij hier zorgvuldig mee omgaan. Deze Privacy Statement beschrijft (samen met de documenten waarnaar wordt verwezen) welke persoonsgegevens wij van jouw verzamelen en hoe wij deze verwerken. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen.

Wie zijn wij?

Oranje IT is een Project Services en Managed Services bureau in onder andere de bouw, techniek en industrie. Vanzelfsprekend komt Oranje IT veel in contact met persoonsgegevens van zowel werkzoekenden als werknemers (in welke vorm dan ook) als die van haar leveranciers en opdrachtgevers.

Deze Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Oranje IT verwerkt van iedereen die weleens contact heeft (gehad) met Oranje IT, zoals onze bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen.

Oranje IT levert ook diensten met betrekking tot detachering. Onze maatregelen voor het beschermen van al deze persoonsgegevens, benoemen wij in dit Privacy Statement.

Ons moederbedrijf is Oranjegroep Holding B.V. genaamd, welke haar hoofdkantoor heeft aan de Van Vollenhovenstraat 10 te (3016 BH) Rotterdam.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu. Denk maar aan jouw naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres. Maar ook gegevens zoals je IP-adres zijn persoonsgegevens.

Waarvoor gebruiken wij deze persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig wet- en regelgeving en voor zolang noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld.

 • het verlenen van toegang tot onze website
 • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website
 • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten via onze website
 • het opnemen van contact met jou, indien hierom wordt verzocht
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website
 • het verbeteren en evalueren van onze website en diensten
 • het in kaart brengen van onze doelgroep en bijbehorende interesses, o.a. om het internetaanbod voor jou interessanter te maken middels het tonen van reclame welke aansluit bij jouw interesses via zowel onze eigen websites als websites van derden
 • het toesturen van (een van) onze algemene en/of gepersonaliseerde nieuwsbrieven indien je je hiervoor hebt ingeschreven
 • versturen van vacaturealerts
 • aanmelding voor events
 • arbeidsbemiddeling
 • sollicitaties medewerkers (bij de eigen onderneming zonder dat sprake is van arbeidsbemiddeling)
 • (potentieel) zakelijke relatie (opdrachtgever dan wel leverancier)

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Inschrijfproces middels inschrijfformulier (hardcopy), website (toekomst) of registratie in uitzendsoftware.

 • Werkzoekenden
 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)
 • E-mailadres, telefoonnummer en eventuele andere contactgegevens
 • Nationaliteit, geslacht
 • Geboortedatum, geboorteplaats
 • Curriculum vitae (CV), werkervaring, opleiding- en scholingsgegevens
 • IP-adres
 • Cookie ID’s
 • Eventuele persoonsgegevens die door jou worden ingevuld als inhoud van een bericht bijvoorbeeld via de chatfunctie, het contactformulier, sociale media, winactie aanmeldformulieren of feedback tools
 • Opdrachtgevers
 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) bedrijf
 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) projectlocaties
 • E-mailadres, telefoonnummer en eventuele andere contactgegevens
 • Klantnummer
 • Financiële gegevens zoals bankrekeningnummer
 • Andere informatie benodigd voor de uitvoering van onze samenwerking, opdracht en/of werkzaamheden.
 • Leveranciers
 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)
 • E-mailadres, telefoonnummer en eventuele andere contactgegevens
 • Leveranciersnummer
 • Andere informatie benodigd voor de uitvoering van uw dienstverband, opdracht en/of werkzaamheden.

Hoe worden de persoonsgegevens verzameld?

De persoonsgegevens van de bezoekers worden op onderstaande wijzen verkregen:

 • Via het gebruik van de website alsmede de daarop geplaatste cookies;
 • Door verstrekking van persoonsgegevens door de gebruiker zelf.

Op welke rechtsgronden verwerken wij jouw persoonsgegevens?

De verwerking van persoonsgegevens doen wij op basis van volgende rechtsgronden:

 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst (waaronder arbeidsovereenkomst, opdrachtovereenkomst, stageovereenkomst) die wordt aangegaan of is aangegaan en waarbij jij partij van bent;
 • de gegevensverwerking is voor ons noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen bijvoorbeeld de controle van jouw ID-bewijs bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst;
 • de gegevensverwerking is noodzakelijk in verband met een gerechtvaardigd (bedrijfs-)belang dat wij hebben, te weten:
 • legitieme bedrijfsprocessen en activiteiten, waaronder het genereren van managementinformatie en -rapportages, het uitvoeren van marktanalyses, data analyses, bijhouden van statistieken, (interne en externe) controles, audits en accountantscontroles, bedrijfstransacties (samenwerkingsverbanden, koop/verkoop) en het bevorderen en handhaven van de bedrijfsveiligheid;
 • naleving van of onderzoek naar (vermoedelijke) overtreding van overeengekomen afspraken, interne beleidsregels/instructies en/of wet- en regelgeving;
 • om je te informeren over zaken die voor de uitvoering van uw werkzaamheden relevant zijn, over onze organisatie, activiteiten en/of vakinhoudelijke informatie (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines en vakliteratuur).
 • de persoonsgegevens worden verwerkt met jouw toestemming of jouw uitdrukkelijke toestemming, bijvoorbeeld foto’s. Een gegeven toestemming kan je te allen tijde weer intrekken, wat betekent dat wij vanaf dat moment het betreffende persoonsgegeven niet meer verwerken voor het doeleinde waarvoor toestemming is gevraagd.
 • de gegevensverwerking is noodzakelijk met het oog op de uitvoering van verplichtingen, die wij als werkgever hebben op het gebied van het arbeidsrecht en sociaalzekerheidsrecht bij verzuim en re-integratie

Met wie worden jouw persoonsgegevens gedeeld?

Oranje IT verkoopt jouw gegevens nooit aan derden. Wel maken wij gebruik van de dienstverlening van andere partijen die namens ons gegevens verwerken. Wij sluiten verwerkersovereenkomsten af met onze verwerkers (partners/leveranciers) zodat ook zij zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens. Wij blijven immers verantwoordelijk voor bescherming van jouw gegevens. Wij kunnen jouw gegevens verstrekken aan de volgende bedrijven die deze gegevens in onze opdracht verwerken:

 • Externe ICT-dienstverleners
 • De partijen die cookies aanleveren

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel waar de gegevens voor verkregen zijn.

Hoe zijn jouw gegevens beveiligd?

Wij nemen de bescherming van de persoonsgegevens van de bezoekers van onze website serieus en nemen daarom passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of een anderszins onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Onze medewerkers die toegang hebben tot jouw persoonsgegevens zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding en hebben uitsluitend toegang tot deze persoonsgegevens indien nodig voor de uitoefening van hun functie en/of het ondersteunen van de website.

Wat zijn jouw rechten?

Krachtens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft u de volgende rechten:

 • Recht op informatie – Je hebt het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten je in dat verband kan uitoefenen. In dit Privacy Statement hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van jou verzamelen en hoe wij met jouw gegevens omgaan.
 • Rechtop inzage – Je hebt het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over jou verwerkt hebben.
 • Recht op correctie – Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn.
 • Recht om bezwaar te maken – Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens als je het niet eens bent met de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken.
 • Recht op dataportabiliteit – Je hebt het recht om gegevens die je aan ons hebt gegeven in het kader van de overeenkomst(en) die je met ons hebt gesloten te ontvangen in een machine-leesbaar formaat, zodat je deze gegevens kan bewaren in een database van jou of van een andere partij.
 • Recht op beperking – Je hebt het recht om beperking van de verwerking van jouw gegevens te verzoeken. Dit betekent dat wij jouw gegevens mogen bewaren maar niet gebruiken. Dit recht ontstaat in een aantal gevallen. Als je van mening bent dat hier sprake van is, kan je contact met ons opnemen.
 • Recht om vergeten te worden/verzoek om account te verwijderen – Je hebt het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van je hebben te verwijderen.
 • Recht om een klacht in te dienen – Jij hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan.

Afhankelijk van de mate waarin het verwerken van jouw persoonsgegevens is gebaseerd op jouw toestemming, heb je ook het recht om jouw toestemming op enig moment in te trekken. Het intrekken van jouw toestemming is echter niet van invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking op basis van jouw eerdere toestemming voordat wij een dergelijke intrekking hebben ontvangen.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven.

Via de cookieverklaring op onze website kunt u uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.

In ons privacybeleid vindt u meer informatie over wie we zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe we persoonlijke gegevens verwerken.

Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: www.oranjeit.nl

Vragen, opmerkingen of klachten?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop wij je gegevens verwerken, dan kun je ons bereiken op de gegevens onderaan het document. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop wij jouw gegevens verwerken, kun je ons bereiken op de gegevens onderaan het document. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heeft u een vraag over de veiligheid van uw persoonsgegevens, klachten of wilt u een verzoek doen? Neem dan contact met ons op:

Via e-mail: office@oranjeit.nl

Of telefoon: +31 (0)10 412 3399

Gegevensbeveiliging

Hoewel wij ons uiterste best doen om jouw persoonsgegevens te beschermen, dien je je ervan bewust te zijn dat het verzenden van informatie via internet nooit volledig veilig is en kunnen wij de veiligheid van uw persoonsgegevens die naar de Website of een derde worden verzonden, niet garanderen; om deze reden is iedere overdracht op eigen risico. Wij zullen strenge operationele procedures en adequate, technische en bedrijfsorganisatorische beveiligingsmaatregelen toepassen om ongeoorloofde toegang, verandering, verwijdering of overdracht van persoonsgegevens te voorkomen.

Meer informatie

Wij kunnen dit Privacy Statement aanpassen. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen. Het meest actuele Privacy Statement is altijd via onze websites te raadplegen.

Deze Privacy Statement is voor het laatst aangepast op 18 januari 2021.

Door op “Alle Cookies accepteren”, te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om de site navigatie te verbeteren, het sitegebruik te analyseren en ons te helpen bij onze marketinginspanningen. Bekijk onze Privacy Policy voor meer informatie.